کلمپ عمودی

کلمپ دسته عمودی  ابزار مناسبی برای نگهداشتن قطعات می باشد.

ظرفیت نگهداری قطعات در clamp دسته عمودی که در حین محکم نگه داشتن قطعات برای برش، سوراخکاری و … نیاز به صرف نیروی فراوانی توسط کاربر نمی باشد.

کلمپ عمودی در سایزه های مختتلف با توجه به نیاز کاربر انتخاب می شود . کلمپ های عمودی، دسته آن به سمت بالا حرکت میکند .زاویه حرکت دستگیره کلمپ 65 درجه و زاویه حرکت گیره در این مدل کلمپ 90 درجه می باشد که کمک زیادی به کاربر برای نگه داشتن قطعات در زوایای مختلف می کنند. این کلمپها در سایز و جنسهای مختلف در ابزارگسترصنعتی عرضه میگردد.