قفل تابلویی

دستگیره کلیدخور کابینی

دستگیره کلید خور کابینی

دستگیره کلیدخور کابینی برای کابین ماشینهای نیمه سنگین و سنگین و همچنین برای شناورهای دریایی و یا باکسهای دارویی و یا غذایی مناسب است.